Pamiętaj o ważnych terminach

31.03.2020 (wtorek) TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
  • zgłoszenie do ZUS danych za 2019 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
  • rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r.
  • rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r.
  • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
  • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
  • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2020 r.

Powrót