Pamiętaj o ważnych terminach

  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2021 r.
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
  • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w październiku 2021 r.
  • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za październik 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do października 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w październiku 2021 r.
  • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za październik 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

Powrót