Pamiętaj o ważnych terminach

  • wpłata za październik 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  • wpłata za październik 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata za październik 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
  • wpłata za październik 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za październik 2021 r.wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w październiku 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w październiku 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
  • wpłata za październik 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
  • wpłata na PFRON za październik 2021 r.

Powrót